Bratislava, Slovakia
+421 918 367 896
        Center of tantric relaxation
Reservations required

Tantra Massage Club 
Bratislava

Click here to edit subtitle

TANTRA CLUB NEWS

Dovoľujeme si informovať vás, že rok 2017 prináša zmeny aj pre náš

 tantra club. 

Chceli by sme odmeniť našich nových ako aj stálych návštevníkov 

za ich dôveru v podobe  karty CLUB CARD cashback a VIP CLUB CARD 

a pre nich určenú ponuku relaxačných masáží.

 

Noví klienti si musia získať našu dôveru v podobe jednej návštevy alebo predplatením karty CLUB CARD cashback min.350€,  kde vám bude hodnota kreditu navýšená o 10% alebo v podobe získania karty VIP CLUB CARD predplateným balíčkom v min.hodnote 800€ + 10%, aby boli zaradení do nášho TANTRA CLUBU. 


Kartu VIP CLUB CARD získali naši všetci klienti, ktorí sa stali členmi do 20.09.2017.

Počet VIP členov: 254

 

 

Tešíme sa na vašu skorú návštevu

Váše Centrum tantrickej relaxácie a zvodného dotyku

We would like to inform you that the year 2017 also brings changes for our tantra club. 

We would like to reward our new as well as permanent visitors for their trust in the form of the CLUB CARD cashback and VIP CLUB CARD  and for their designated offer of relaxing massages.   


New clients have to gain our trust in one visit or by prepaying a CLUB CARD cashback min.350 € where you will have the credit value increased by 10% or in the form of getting a card VIP CLUB CARD with a prepaid package at a minimum of 800 € + 10% to be included in our TANTRA CLUB. The VIP CLUB CARD was giving to all our clients, who became members until 20.09.2017. 

VIP Members status: 254     We look forward on your soon visit 

Your Center of Tantric Relaxation and seductive touch