Bratislava, Slovakia
+421 918 367 896
        Center of tantric relaxation
Reservations required

Tantra Massage Club 
Bratislava

Click here to edit subtitle

ÚVOD DO TANTRY


..Bohyňa času stala v strede vesmíru, ktorý vytvorila. Keď sa jej sily obnovili, rozhodla sa tvoriť ďalej, pretože z toho mala rozkoš. Tak vzniklo more, pevnina, rastliny a zvieratá. Po skončení diela pocítila velkú radosť, no ešte nevyčerpala všetku svoju energiu. Vymyslela ženskú podobu človeka a sama ju prijala. Nazvala sa Kálí, rozpoltila sa a z druhej polovice vznikol Mahákála, mužská podoba človeka. Bohovia Tantry spolu splodili prvých ľudí a zanechali im tantrické rituály... Po prvý raz sa v tomto starom hinduistickom príbehu stretávame s pojmom tantra. Je to sanskritský výraz odvodený od slovesa tantory (tkať). Tantra teda znamená tkanivo - najhlbšiu podstatu bytia. Základnou funkciou tantry je doviesť nás ku koreňom našej totožnosti. Tantrická sexualita je prastarým klúčom k nepredstavitelnej psychickej sile. Získava sa zvláštnymi rituálmi, ktoré sa vyskytujú v hinduistickom kulte. Tento kult je istým druhom sexualnej mágie, ktorý dodáva človeku silu, poskytuje mu slasť a rozvíja jeho sebakontrolu. Zároveň uňho vytvára schopnosť usmerňovať sexuálnu energiu do iných oblastí života.

je oslavou života a riadi sa heslom „TERAZ A TU“, bez ohľdu na to, čo a ako se deje. Je to kult života a prírody, kde nie jeí nič potláčané: vnútorné a vonkajšie aspekty, radosť, smútok, smiech, plač, zlosť, viera, pochybnosti, tiene ani svetlo. Tantra  nie je zvrátená ani puritánska,je skratka pre každého a skrýva sa v každom...

 INTRODUCTION TO TANTRA

...Goodes of Time standing in the centre of universe she created. When her strength renewed , she decided to continue with creating , because it give her pleasure . That is how become ocean, land, animals and plants. After she finished, she was very pleased with herself , but she still got some energy in her. She created woman and become one. Called herself Kálí,riven and the second half she created man, whom she called Mahakála,a man's man image .The tantric gods together had children, the first people, and left them tantric rituals.For the first time in this ancient Hindu story we encounter the concept of Tantra. It is Sanskrit word derived from werb Tantor (weave). Tantra is therefore tissue-deepest essence of being. The basic function of Tantra is bring us to the roots of our identity. Tantric sexuality is ancient key to unimaginable mental strength . It is obtained by special rituals that occur in Hindu worship. This cult is kind of sexual magic that gives man power , gives him delight and develop his self-control.Also at same time creates in him the ability to guide the sexual energy into others areas of life. It is celebration of life and follows password (here and now)  no matter what and how is going on .It's a cult of life and nature when nothing is repressed , internal and external aspects, joy, sadness , laughter, tears, anger, faith, doubt, shadows or light. Tantra is not reversed even puritanical , stands for everyone and hide in each of us ......

Tantra massage in Bratislava,Vienna, Budapest, Prague. tantrické masáže v Bratislave, luxusné tantrické masáže, tantra travel massage, tantric massage, tantric ritual, sensuale massage, senzuálné masáže, masáže Bratislava, masáže, massage in Bratislava, tantra masáže, tantra masaze bratislava, tantra masaz bratislava, tantra bratislava, tantra masaze ba, tantricke masaze, tantricka masaz bratislava, masaz lingama,  www.tantramassageclub.com, www.tantramassageclub.sk, www.tantramassageclub.net, www.tantramassageclub.cz, www.tantrickemasaze.sk, www.tantrickemasaze.net, tantra tara, tantrické štúdio, tantra bratislava, tantra spa, spa tantra